(G)MR

GMR - Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Het Kompas valt onder de stichting PCPOW. Onze stichting heeft een GMR. Iedere school levert één ouder en één personeelslid. Vanuit de MR van onze school hebben Leo de Vos (namens de ouders) en Karinja van Wensen (namens het personeel) zitting in de GMR.

MR - Medezeggenschapsraad
Iedere ouder wil dat zijn of haar kind naar een goede school gaat waar het kind les krijgt in een prettige omgeving en een goede sfeer. Belangrijk daarbij is een goede verstandhouding tussen school en de ouders. Eén van de vaste overlegorganen tussen ouders, teamleden en de schoolleiding is de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de schoolleiding. In een aantal vastgestelde zaken moet de MR instemmen met het te voeren beleid. De notulen van de vergaderingen van de MR liggen ter inzage op school. Vraagt u er gerust naar. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, indien gewenst kunt u een vergadering bijwonen. Ook kunt u agendapunten aandragen. Neem in die gevallen contact op met de voorzitter, mevrouw Trudi Kloosterhuis.

De vergaderingen van de MR worden gekenmerkt door een open sfeer waarbij alle leden één doel voor ogen hebben: het beste is voor de school en de leerlingen!
 

Namens de ouders:
Mevrouw Martine Zaunbrecher (Fenne Veenstra groep 1c, Nick Veenstra 2b) (secretaris)
De heer Arie de Jong (Yvette de Jong groep 2a, Marloes de Jong groep 5)
Eveline v. Malkenhorst (Thijs alleblas groep 7)

Namens het team:
Karinja van Wensen (voorzitter)
Steven Spaans
Marloes Martens

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school