Zorg en begeleiding

Het kan zijn dat de ontwikkelingen van een kind anders lopen dan verwacht. Bijvoorbeeld op het gebied van rekenen, taal, motoriek, maar ook op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling. Het kind zal dan zoveel mogelijk extra begeleiding binnen de groep krijgen. Alle leerkrachten schrijven voor een aantal ontwikkelingsgebieden een groepsplan waarin zij de ontwikkeling en begeleidingsbehoeften van iedere leerling beschrijven. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast.
Soms krijgen kinderen begeleiding buiten de groep. Dit gebeurt in sommige gevallen door onze onderwijsassistent. De leerkracht maakt in dat geval ook de plannen en volgt de vorderingen.
Het kan ook zijn dat een leerling meer aan kan dan de basisstof. Het kind zal dan binnen de groep van de groepsleerkracht materialen met extra uitdaging ontvangen. Een aantal kinderen komen in aanmerking voor deelname aan de ‘Klimopklas’. Meer informatie over deze groep is te vinden op deze website.

Op sociaal-emotioneel gebied volgen we de kinderen dagelijks door observaties en daarnaast ook aan de hand van Kijk (groep 1 en 2) en Scol (groep 3 t/m 8). Dit zijn leerlingvolgsystemen voor de sociaal emotioneel ontwikkeling. In de klas gebruiken we de methode PAD voor de sociaal emotionele ontwikkeling van alle kinderen. Mocht dit voor een kind niet toereikend zijn, dan zoeken we een passend begeleidingstraject. Dit kan individueel of in klein groepsverband zijn.
 
Op Het Kompas hebben wij tevens een pestprotocol.

Op onze school is een intern begeleider aanwezig. Zij volgt de ontwikkelingen van alle leerlingen van de school. De interne begeleider organiseert de zorgverbreding en ondersteunt de leerkrachten bij leer- en gedragsvragen.
De intern begeleider werkt ook samen met externe hulpverleners zoals; schoolmaatschappelijk werk, Onderwijs Advies, FSPOW (samenwerkingsverband), schoolarts en GGZ. In overleg met u kunnen deze externe hulpverleners meekijken en meedenken in de ontwikkeling van uw kind als dit wenselijk is. Een onderzoek kan tot de mogelijkheden behoren om meer inzicht te krijgen in de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van uw kind.
Onze school volgt het dyslexieprotocol. Wanneer er een vermoeden van dyslexie is bij uw kind zal de leerkracht of intern begeleider dit met u bespreken. Dit is over het algemeen vanaf groep 4. Indien uw kind in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek en behandeling kan school u hierbij begeleiden. Het onderzoek en de behandeling kan op school plaatsvinden. Dit wordt dan verzorgd door ONL, onderdeel van Onderwijs Advies. 
Ook als ouder kunt u contact opnemen met de intern begeleider. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de opvoeding, weerbaarheid en/of sociale vaardigheden of wanneer er thuis ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden (zoals scheiding of het overlijden van dierbaren). In overleg met u kan de intern begeleider u doorverwijzen naar schoolmaatschappelijk werk om tijdelijk ondersteuning te bieden.

Meldcode
Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvang begeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Deze wet is op 5 februari 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Beroepskrachten zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Dit houdt in dat alle scholen in Nederland de meldcode moeten hanteren. Ook Het Kompas hanteert de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling indien nodig.

Wilt u meer lezen over onze werkwijze of de zorg op Het Kompas? Kijkt u dan in onze schoolgids en/of zorgstructuur op Het Kompas. U bent voor meer informatie uiteraard ook welkom op onze school. Maakt u dan even een afspraak.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school