Missie en visie

De visie van onze school luidt als volgt:

Voor ieder kind de juiste koers!

Dat wil zeggen dat onderwijs voor ons meer is dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Wij willen als school richting geven aan de verdere koers in het leven van de kinderen. Daarbij rekening houdend met de individuele verschillen op zowel cognitief als sociaalemotioneel gebied. De bijbel gebruiken wij als bron voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Zo willen wij, samen met hun ouders, de kinderen voorbereiden op een leven in deze maatschappij.

Daarvoor hebben wij zes stelregels:

1. Kwaliteit van de omgang
De kwaliteit van de omgang met elkaar bepaalt het succes van het onderwijs.
Leren lukt alleen in een veilige situatie. Als kinderen zich onveilig voelen, stokt het leren. Als een kind betrokkenheid en steun voelt, durft het fouten te maken. Je leert door te accepteren dat je iets niet meteen de eerste keer helemaal goed doet: door vallen en opstaan.

2. Onderwijsprofessionals
Wij zijn een lerende organisatie met beide benen op de grond. Je kunt kinderen niet
begeleiden in hun leerproces wanneer je eigen leren stagneert. Dat betekent dat wij als
leerkrachten meegaan met de ontwikkelingen in het onderwijs en in de maatschappij. Dit alles om onderwijs op een hoogwaardig niveau te kunnen bieden.

3. Maatschappij
Wij willen de kinderen voorbereiden op de maatschappij. Wij leven in een snel
veranderende maatschappij waarin iedereen het recht heeft om in zijn uniekheid erkend te worden. Aan de andere kant heeft iedereen de plicht om anderen in hun uniekheid te
erkennen. Dat is wederzijds respect. Zo zijn er in de maatschappij regels om met elkaar te kunnen leven. Ook op school zijn regels om ervoor te zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan en een ieder goed kan functioneren in de school.

4. Protestants-christelijk
Het Kompas is een protestants-christelijke school. Dat houdt in dat we de bijbel als
inspiratiebron gebruiken voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Door middel van beleven, voorleven en meeleven geven wij inhoud aan onze identiteit. Beleven geven we inhoud door Bijbelverhalen en vieringen rondom kerkelijke feesten. Het voorleven kan op ieder moment aan de orde zijn, onder andere in de wijze van omgang met
elkaar. Het meeleven komt tot uiting in het respect hebben en meevoelen met het
dagelijks leven van de leerlingen. Op onze school is er plaats voor ieder kind,
ongeacht geloofs- of andere overtuiging, die zich thuis voelt in onze manier van werken en leven vanuit onze protestants-christelijke achtergrond.

5. Allemaal erbij
Geen kind is hetzelfde, elke mens is uniek en leert op zijn eigen unieke manier. Wij zien het als onze opgave om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden in ons onderwijs. Wij hechten waarde aan een goede zorgstructuur. Kinderen met cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke beperkingen helpen we, binnen onze mogelijkheden, door gebruik te maken van andere leerstijlen en aanpassingen in het leerstofaanbod. Kinderen die meer aankunnen, krijgen meer aangeboden dan het standaard leerstofaanbod.

6. Samen vooruit
School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de optimale ontwikkeling canada-generic.com van het kind. Daarom vindt de school het belangrijk om samen te werken met de ouders en wordt goed contact zeer op prijs gesteld. Als school werken wij ook samen met
onderwijskundige en maatschappelijke organisaties. Met elkaar kunnen we de
kinderen een optimale ontwikkeling bieden en een goede voorbereiding geven op een leven in deze zich verder ontwikkelende maatschappij.

Contact

PC Basisschool Het Kompas
  • Trompstraat 5
    2676 XH, Maasdijk
  • 0174 512 628
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stichting PCPOW

Early Bird school